Algemene voorwaarden
LEVERINGSVOORWAARDEN:
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ledepot96 en op alle met De Ledepot96 aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Ledepot96 ingestemd is.
1.5 De internetsite van Ledepot96 richt zich op zowel de Nederlandse als buitenlandse markt.
1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Ledepot96 in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Ledepot96 behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van Ledepot96 en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, , of per E-mail, gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofd adres.
2.6 Koper en Ledepot96 komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Ledepot96 zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Ledepot96 garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3. Prijzen en verzendkosten
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Ledepot96 in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Ledepot96 worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
3.5 De verzendkosten zie de website. Verzendkosten voor België en Duitsland zijn via prijslijst post.nl. 

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetalingcontant of bij afhalen of een IDEAL betaling vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op ABN Amro rekening NL10ABNAO44814902  t.n.v. D.Wajer. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
Ledepot96 kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite
4.2 In het geval door Ledepot96 een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Ledepot96 als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.

5. Levering en leveringstijd.
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Ledepot96 ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden (veelal zal het dezelfde dag verzonden worden). Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Ledepot96 kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter..
5.2 Indien een product dat niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6. Ruilen en herroeping recht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.
8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Ledepot96 garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen


9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Ledepot96 niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
10. Intellectuele eigendom.
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Ledepot96, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11. Persoonsgegevens.
11.1 Ledepot96 zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Ledepot96 neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13. Links
13.1 De site van Ledepot96 kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Ledepot96 geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
14. Uw rechten
14.1 U kunt altijd aan Ledepot96 vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Ledepot96 vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Ledepot96  zo spoedig mogelijk zal verwerken..